Artikel 1. Definities
         1.   In deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

a. Melvin: Fotograaf Melvin Jonker van Jonker Photography gevestigd te Groningen.

b. de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Melvin opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Melvin een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.

c. Partijen: Melvin en de Opdrachtgever samen.

d. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

e. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Auteurswet.

f. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een Cd-rom, DVD, memory stick etc.

h. Overeenkomst: de opdracht tot het maken van een Fotografisch werk.

i. Cursus: een training die wordt aangeboden voor Melvin waarbij de Opdrachtgever leert de mooiste foto’s te maken. Een cursus kan afhankelijk van het onderwerp uit meerdere trainingen bestaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Voorwaarden zijn afgeweken.
 2. De Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Melvin zijn overeengekomen.
 5. Indien Melvin niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Melvin in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
 6. Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.

Artikel 3. Aanvang en duur Overeenkomst  

 1. Alle offertes van Melvin zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Melvin kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Melvin daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Melvin anders aangeeft.
 4. De in een offerte of anderszins vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 5. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde offerte door Melvin retour is ontvangen.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst  

 1. Melvin neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.
 2. Melvin heeft het recht om alles dat bij een Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door Melvin slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Melvin is geretourneerd.
 4. In geval van annulering van een Overeenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Melvin recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
 5. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Melvin overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs weet of moet weten dat Melvin deze nodig heeft, en op de door Melvin gewenste wijze, ter beschikking te stellen.
 6. Melvin is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien de Opdrachtgever nalaat de gegevens en bescheiden, zoals benoemd in het vorig lid, te (tijdig) overleggen.
 7. Melvin is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 8. Overeengekomen uitvoerings- en / of leveringstermijnen ten gunste van de Opdrachtgever, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 9. Melvin is gerechtigd de Overeenkomst in termijnen uit te voeren dan wel een vooruitbetaling te verlangen.
 10. Melvin is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever resultaten uit de voorafgaande termijn schriftelijk heeft goedgekeurd.
 11. De Fotografische werken worden door Melvin één jaar gearchiveerd. De Fotograaf kan, op verzoek van de Opdrachtgever en tegen een redelijke vergoeding, de Fotografische werken opnieuw naar de Opdrachtgever toezenden.
 12. In de Overeenkomst staan de aanvangstijd en eindtijd vermeld. Deze zijn in overstemming met de Opdrachtgever overeengekomen. Melvin is minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig. Het is denkbaar dat een reportage uitloopt. Bij uitloop van meer dan 30 minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht.

Artikel 5. Vergoeding en betaling 

 1. Voor de uitvoering van werkzaamheden door Melvin is de Opdrachtgever aan Melvin de overeengekomen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met de BTW op de op dat moment kostenbepalende factoren en exclusief verzendkosten. Betaling door de Opdrachtgever van die vergoeding dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Melvin aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien de Opdrachtgever niet binnen het vorig lid genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van de Opdrachtgever is Melvin bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW dan wel ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening. Tevens komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Betreft de Overeenkomst een trouwreportage dan wordt de factuur opgesplitst in drie termijnen:
  1. 1/3 deel betaling binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte
  2. 1/3 deel uiterlijk een dag voor de bruiloft
  3. 1/3 deel binnen 14 dagen na de bruiloft.
 4. Wanneer de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, mag Melvin de volgende buitenechtelijke incassokosten in rekening brengen:

–          Over de eerste € 2.500,–                    15%

–          Over de volgende € 2.500,–               10%

–          Over de volgende € 5.000,–                 5%

–          Over de volgende € 190.000,–             1%

–          Over het meerdere                                 0,5%, met een maximum € 6775,–

 1. Melvin is gerechtigd een minimum van € 40, — en een maximum van € 6775,– aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 2. Wanneer de Opdrachtgever een rechtspersoon is, mag Melvin de buitengerechtelijke incassokosten die verder gaan dan het versturen van enkele (eventueel herhaalde) sommatie of het enkel doen van een, niet aanvaard, schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van een dossier, in rekening brengen aan de Opdrachtgever. Hierbij geldt een minimum van € 50,– en een maximum van 15% van de factuurwaarde.
 3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op het auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
 4. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van Melvin nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke Overeenkomst met de Opdrachtgever dan ook.
 5. Melvin is te allen tijde bevoegd van de Opdrachtgever een vooruitbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien de Opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Melvin bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan Melvin uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 6. Het verschuldigde bedrag van de Opdrachtgever aan Melvin is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 7. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
 8. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Melvin zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.
 2. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. De verplichtingen van Melvin gelden ook voor de door Melvin ingeschakelde derden.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij dit anders door de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen Melvin een informatieplicht opleggen.
 5. Melvin is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 7. Overmacht

 1. Indien Melvin door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Melvin alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijn keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Melvin geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Melvin niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Melvin of zijn toeleveranciers daaronder begrepen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Melvin bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 8. Annulering 

 1. In geval van annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Melvin recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
  De volgende kosten gelden bij annulering.
Tijdsbestek  Kosten 
72 uur voor de opdracht geen kosten
48 uur voor de opdracht 50 % van het overeengekomen honorarium
24 uur voor de opdracht 75 % van het overeengekomen honorarium
Annulering op de dag zelf of op locatie 100 % van het overeengekomen honorarium + gemaakte onkosten
 1. Bij annulering van de Overeenkomst betreffende een trouwreportage gelden de volgende annuleringstermijnen:
Tijdsbestek  Kosten 
Binnen drie maanden tot trouwreportage 35 % van het overeengekomen honorarium
Binnen twee maanden tot trouwreportage 50 % van het overeengekomen honorarium
Binnen een maand tot trouwreportage 60 % van het overeengekomen honorarium
Binnen twee weken tot trouwreportage 75 % van het overeengekomen honorarium
 1. Bij een gegronde reden waarbij aantoonbare overmacht in het spel is, wordt afgeweken van het vorige lid en geldt een 10 % van het overeengekomen honorarium.

Artikel 9. Cursussen – annuleringen & betaling

 1. In afwijking van artikel 5 dient de factuur met betrekking tot een cursus betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de cursus.
 2. Bij niet tijdige betaling van de factuur vervalt Opdrachtgevers plek in de cursus.
 3. Annuleringen voor een cursus dienen schriftelijk gedaan te worden en de volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:
Tijdstip van annulering Kosten voor Opdrachtgever
Binnen vijf dagen voor aanvang van de cursus 100% van de overeengekomen prijs
Vijf tot 14 dagen voor aanvang de cursus 50% van de overeengekomen prijs
Meer dan 14 dagen voor aanvang de cursus 25% van de overeengekomen prijs
 1. De door Opdrachtgever gemiste training kunnen niet ingehaald worden. Tevens ontvangt Opdrachtgever geen restitutie van de gemiste training.
 2. Indien een training buiten wordt gegeven dan is Melvin bevoegd de training op de betreffende te annuleren indien de weerberichten dusdanig slecht zijn dat er buiten niet gefotografeerd kunnen worden. Melvin zal dan op korte termijn een nieuwe training inplannen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Melvin is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor direct schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Melvin niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke wel van hem verwacht had mogen worden.
 2. Melvin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Melvin is uitgegaan van, door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Melvin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Melvin voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met, door Melvin aan de Opdrachtgever geleverde diensten.
 5. Melvin is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van of door de Opdrachtgever, op advies van Melvin, ingeschakelde derden.
 6. Het voorgaande leidt slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Melvin.

Artikel 11. Levering

 1. Verzonden foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever tot het moment dat de foto’s door Melvin onbeschadigd retour zijn ontvangen.
 2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever.
 3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Melvin vastgesteld. Indien Melvin en de Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Melvin het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50 procent te verhogen z.g. spoedkosten).
 4. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 5. Indien de codering of andere aanduidingen achterop een foto in het beheer van de Opdrachtgever onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Melvin recht op vergoeding van de herstelkosten tot maximaal € 90,00 per foto. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

Artikel 12. Intellectuele eigendom 

 1. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Melvin.
 2. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per e-mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Melvin is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 3. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de Overeenkomst conform het begrip van Melvin, hebben bedoeld.
 4. Indien toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na schriftelijke goedkeuring van Melvin.
 5. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden.
 6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Melvin.
 7. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Artikel 13. Inbreuk op auteursrecht 

 1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Melvin.
 2. Bij inbreuk komt Melvin een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Melvin gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 14. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten 

 1. De naam van Jonker Photography dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 2. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Melvin conform huidige wetgeving.
 3. Voor iedere inbreuk op de aan Melvin toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Melvin gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 15. Rechten van derden 

 1. De Opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. de Opdrachtgever vrijwaart Melvin van alle aanspraken te dier zake.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

 1. Indien:
 1. de Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot een opdracht;
 2. aannemelijk is dat de Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Melvin zal (kunnen) voldoen;
 3. de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is,
 4. op de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard dan wel een verzoek daartoe aanhangig is;
 5. de Opdrachtgever surséance van betaling heeft verkregen of een verzoek daartoe aanhangig is;
 6. de Opdrachtgever onder curatele is gesteld of een verzoek daartoe aanhangig is;

de Opdrachtgever zijn eventuele onderneming verkoopt dan wel de zeggenschap daarover overdraagt, stillegt of liquideert, of voorbereidingen treft aangaande een van de in dit onderdeel besproken situaties; heeft Melvin het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de Opdrachtgever en Melvin bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige  schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Melvin uit hoofde van alle tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval de Opdrachtgever aan Melvin afdoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

 1. De Opdrachtgever draagt de kosten die door de ontbinding ontstaan.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Melvin geleverde zaken, blijven eigendom van Jonker Photography totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Melvin gesloten opdrachten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Melvin zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Melvin geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Melvin zijn, in dit artikel aangeduide eigendomsrechten, wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Melvin of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Melvin zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 7. Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Opdrachtgever deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Melvin.

Artikel 18. Klachten 

 1. Klachten over een factuur en/of diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij Melvin gemeld te worden.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Melvin de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 19. Slotbepalingen

 1. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Melvin van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Melvin is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 4. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 6. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juli 2018.