Artikel 1. Definities
         1.   In deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

 1. Melvin: Fotograaf Melvin Jonker van Jonker Photography gevestigd te Groningen.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Melvin opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede de natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie Melvin een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.
 3. Partijen: Melvin en Opdrachtgever samen.
 4. Overeenkomst: de opdracht tot het maken van een Fotografisch werk, het geven van een Workshop of Cursus, het organiseren van een Fotografiereis of het toegang verlenen tot The Pixelsquad, welke tot stand is gekomen tussen Melvin en Opdrachtgever.
 5. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 6. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Auteurswet.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Voorwaarden zijn afgeweken.
 2. De Voorwaarden gelden ook voor iedere derde die Melvin, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige Overeenkomst inschakelt of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven deze Voorwaarden voor al het overige in stand.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Melvin zijn overeengekomen.
 5. Indien Melvin niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Melvin in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
 6. Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming Overeenkomst 

 1. Alle offertes van Melvin zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Melvin kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Melvin daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Melvin alsnog schriftelijk met die afwijkende aanvaarding instemt.
 4. De in een offerte of anderszins vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 5. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde offerte door Melvin retour is ontvangen.

 

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst 

 1. Melvin neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Melvin heeft het recht om alles dat bij een Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van Opdrachtgever en zullen door Melvin slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Melvin is geretourneerd.
 4. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Melvin overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs weet of moet weten dat Melvin deze nodig heeft, op de door Melvin gewenste wijze, ter beschikking te stellen. Melvin is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever nalaat deze gegevens en bescheiden (tijdig) te overleggen.
 5. Melvin is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 6. Overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen ten gunste van Opdrachtgever, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 7. Melvin is gerechtigd de Overeenkomst in afzonderlijke delen uit te voeren. Melvin is gerechtigd de uitvoering van een nog uit te voeren deel op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de resultaten van een afgerond deel schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Vergoeding en betaling

 1. Voor de uitvoering van werkzaamheden door Melvin is Opdrachtgever aan Melvin de overeengekomen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met de BTW over de op dat moment kostenbepalende factoren en exclusief verzendkosten. Betaling door Opdrachtgever van die vergoeding dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Melvin aan te wijzen bankrekening.
 2. Melvin is gerechtigd om tussentijdse onvoorziene prijswijzigingen van derden door te berekenen aan Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen het vorig lid genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
 4. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is Melvin bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW dan wel ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 5. Opdrachtgever is daarnaast gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten indien Melvin Opdrachtgever na de verzuimdatum heeft aangemaand tot betaling binnen een aanvullende termijn van zeven dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning aan Opdrachtgever is verzonden, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die worden gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot € 2.500, 10% over de daaropvolgende € 2.500, 5% over de daaropvolgende € 5.000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40. Wanneer Opdrachtgever een rechtspersoon is, is Melvin gerechtigd om betaling van de feitelijk door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 6. Melvin is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een vooruitbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Melvin bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Melvin uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 7. Het verschuldigde bedrag van Opdrachtgever aan Melvin is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 8. Melvin brengt kosten van drukwerk of daarmee samenhangende kosten van een Fotografisch werk, dan wel andersoortig meerwerk, afzonderlijk in rekening. Tenzij uit de schriftelijke Overeenkomst anders blijkt, zijn dergelijke kosten niet inbegrepen in de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 6. Annulering

 1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst op ieder moment opzeggen. Opzegging moet schriftelijk worden gedaan. De datum waarop de schriftelijke opzegging door Melvin wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 uur of buiten werkdagen om, wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.
 2. Als Opdrachtgever gebruik maakt van de opzeggingsmogelijkheid, is Melvin gerechtigd om een redelijke vergoeding (‘annuleringskosten’) in rekening te brengen in verband met de reeds gemaakte kosten, de reeds verrichte werkzaamheden en gederfde omzet. De hoogte van die annuleringskosten is afhankelijk van de inhoud van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, zoals beschreven in artikel 8.4, 9.5 en 10.10.

Artikel 7. Fotografische werken

 1. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst enig Fotografisch werk tot stand wordt gebracht en/of door Melvin aan Opdrachtgever wordt geleverd, gelden de navolgende aanvullende Voorwaarden.
 2. Fotografische werken worden door Melvin gedurende een periode van één jaar gearchiveerd. Melvin kan, op verzoek van Opdrachtgever en tegen een redelijke vergoeding, binnen die archiefperiode de Fotografische werken opnieuw naar Opdrachtgever toezenden.
 3. Verkoop of wijziging van een door Opdrachtgever besteld product is zonder toestemming van Melvin niet toegestaan.
 4. Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal Opdrachtgever deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Melvin.
 5. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van Opdrachtgever.
 6. Verzonden foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van Opdrachtgever tot het moment dat de foto’s door Melvin onbeschadigd retour zijn ontvangen.
 7. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 8. Indien de codering of andere aanduidingen achterop een foto in het beheer van Opdrachtgever onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Melvin recht op vergoeding van de herstelkosten tot maximaal € 90,00 per foto. Deze kosten worden in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 9. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Melvin vastgesteld. Indien Melvin en Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Melvin het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50 procent te verhogen als spoedkosten.
 10. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk – op welke wijze dan ook – is toegestaan, zolang Opdrachtgever enige uitstaande factuur van Melvin nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook.

Artikel 8. Reportage

 1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het maken van een Reportage van een evenement, zoals bijvoorbeeld een bruiloft, dan gelden de navolgende bepalingen.
 2. In de Overeenkomst staan de aanvangstijd en eindtijd van de Opdracht vermeld, welke in overstemming met Opdrachtgever zijn overeengekomen. Melvin is minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig. Het is denkbaar dat een Reportage uitloopt. Bij uitloop van meer dan 30 minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht.
 3. In geval van een Reportage van een evenement, wordt de betalingsverplichting van Opdrachtgever opgesplitst in drie termijnen. Opdrachtgever dient te betalen:
  1. 1/3 deel binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte;
  2. 1/3 deel uiterlijk een dag voor de Reportage;
  3. 1/3 deel binnen 14 dagen na de Reportage.
 4. Bij annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever terzake een Reportage gelden de volgende annuleringstermijnen en bijbehorende annuleringskosten:
Tijdsbestek Kosten
tot en met 91 dagen vóór de reportage 35 % van de overeengekomen prijs
vanaf 90 tot en met 15 dagen vóór de reportage 50 % van de overeengekomen prijs
vanaf 14 dagen vóór de reportage 75 % van de overeengekomen prijs

 

 1. Indien een Reportage plaatsvindt dan is Melvin bevoegd deze op de betreffende dag te annuleren indien de weerberichten dusdanig slecht zijn dat er buiten niet gefotografeerd kan worden. Melvin zal dan op korte termijn een nieuwe datum voor de Reportage inplannen.

Artikel 9. Workshop en Cursus

 1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het houden dan wel volgen van een Workshop of Cursus, dan gelden de navolgende bepalingen.
 2. In de Overeenkomst wordt vermeld wanneer en op welke locatie de Workshop of Cursus plaatsvindt.
 3. Melvin heeft te allen tijde het recht om activiteiten bij bijvoorbeeld onvoldoende aanmeldingen, weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden te annuleren of te verplaatsen. De beslissing hierover zal uiterlijk 1 (één) week voor aanvang van de betreffende activiteit genomen worden. Activiteiten die weersafhankelijk zijn, kunnen tot een dag van tevoren worden geannuleerd of verplaatst. Aangemelde deelnemers worden hierover op de hoogte gesteld. Melvin zorgt zelf voor een vervangende datum alsmede een passend alternatief.
 4. De factuur met betrekking tot een Workshop of Cursus dient binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de Workshop of Cursus, betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling van de factuur vervalt Opdrachtgevers plek in de Workshop of Cursus.
 5. Bij annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever terzake een Workshop of Cursus gelden de volgende annuleringstermijnen en bijbehorende annuleringskosten:
Tijdstip van annulering Kosten voor Opdrachtgever
tot en met 15 dagen vóór de aanvangsdag 25 % van de overeengekomen prijs
vanaf 14 tot en met 6 dagen vóór de aanvangsdag 50 % van de overeengekomen prijs
vanaf 5 dagen voor de aanvangsdag 100 % van de overeengekomen prijs

 

 1. De door Opdrachtgever gemiste Workshop of Cursus kunnen niet ingehaald worden. Tevens ontvangt Opdrachtgever geen restitutie van de gemiste training.
 2. Indien een Workshop of Cursus buiten wordt gegeven dan is Melvin bevoegd deze op de betreffende dag te annuleren indien de weerberichten dusdanig slecht zijn dat er buiten niet gefotografeerd kan worden. Melvin zal dan op korte termijn een nieuwe trainingsdag inplannen.

 

Artikel 10. Fotografiereizen

 1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een Fotografiereis, dan gelden de navolgende bepalingen.
 2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst stuurt Melvin een schriftelijke opdrachtbevestiging met daarin de kenmerken van de Fotografiereis. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na die bevestiging een aanbetaling te voldoen ter hoogte van minimaal 25% van het factuurbedrag.
 3. Melvin kan de Overeenkomst tot uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de reis opzeggen en Opdrachtgever alle voor de reis aanbetaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn, ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de opdrachtbevestiging het vermelde minimumaantal deelnemers.
 4. De vliegreis maakt geen onderdeel uit van de Fotografiereis. Voor de Fotografiereis gelden de Voorwaarden zoals bekend bij de desbetreffende reisorganisatie van de reis. Die Algemene Voorwaarden kunnen afwijken van de Voorwaarden van Melvin. Melvin is niet aansprakelijk bij enig gebrek terzake de reis.
 5. Melvin is niet aansprakelijk voor zaken die spelen tijdens de reis, zoals diefstal, ziekte of ongeval.
 6. Melvin heeft het recht om tussentijdse onvoorziene prijswijzigingen met betrekking tot luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen, bagagekosten en dergelijke door te berekenen aan Opdrachtgever.
 7. Reserveringskosten verschillen per reis en zijn niet in de totaalprijs inbegrepen.
 8. Het door Opdrachtgever gereserveerde tarief wordt door de luchtvaarmaatschappij pas gegarandeerd na volledige betaling en ticketafgifte.
 9. Melvin wijst erop dat eventueel benodigde vaccinaties, visa, verzekeringen, geldige reisdocumenten en dergelijke door Opdrachtgever zelf geregeld en betaald dienen te worden. Melvin is niet verantwoordelijk als Opdrachtgever hierin tekortschiet.
 10. Bij annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever terzake een Fotografiereis gelden de volgende annuleringstermijnen en bijbehorende annuleringskosten:
Tijdsbestek Kosten
tot en met 60 dagen vóór de dag van vertrek de aanbetaling
vanaf 59 tot en met 31 dagen vóór de dag van vertrek 50 % van de overeengekomen prijs
vanaf 30 tot en met 15 dagen vóór de dag van vertrek 75 % van de overeengekomen prijs
vanaf 14 dagen voor vertrek 100 % van de overeengekomen prijs

 

Artikel 11. The Pixelsquad

 1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het toegang verlenen tot The Pixelsquad, dan gelden de navolgende bepalingen.
 2. The Pixelsquad is een online platform met een exclusieve foto community waar Workshops en Cursussen tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden, waar je kunt deelnemen aan leuke fotowedstrijden en opdrachten of waar je ervaringen kunt delen met gelijkgestemde liefhebbers van fotografie.
 3. Opdrachtgever verkrijgt toegang tot The Pixelsquad bij het sluiten van een abonnement met Melvin.
 4. Het abonnement kan gedurende zeven (7) dagen na aanvangsdatum kostenloos worden stopgezet (de proefperiode). Na deze termijn wordt het abonnement aangegaan voor een periode van één jaar. Het abonnement wordt daarna stilzwijgend verlengd met een zelfde periode van één jaar, tenzij Opdrachtgever minimaal één maand voor het einde van die contractsperiode schriftelijk heeft opgezegd.
 5. Opdrachtgever verbindt zich om de verschuldigde abonnementskosten jaarlijks of maandelijks per automatische incasso aan Melvin te voldoen.
 6. Melvin is gerechtigd om foto’s die Opdrachtgever op het online platform plaatst, in geanomiseerde vorm te gebruiken voor promotiedoeleinden van The Pixelsquad.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien Melvin door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Melvin alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijn keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Melvin geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Melvin niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Melvin of zijn toeleveranciers daaronder begrepen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Melvin bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Melvin zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen.
 2. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. De verplichtingen van Melvin gelden ook voor de door Melvin ingeschakelde derden.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij dit anders door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen Melvin een informatieplicht opleggen.
 5. Melvin is gerechtigd om Fotografische werken te bewerken en, mits die werken niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden dan wel te gebruiken op zijn website.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Melvin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Melvin is uitgegaan van, door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Melvin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – bedrijfsschade, smartengeld, schade wegens gederfde winst, loonbetalingen aan medewerkers, premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen, gemiste besparingen, verlies van gegevens en bedrijfsstagnatie gevolgschade.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Melvin voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met, door Melvin aan Opdrachtgever geleverde diensten.
 4. Melvin is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van of door Opdrachtgever, op advies van Melvin, ingeschakelde derden.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Melvin voor schade is beperkt tot driemaal het bedrag dat Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst aan Melvin verschuldigd is, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van Opdrachtgever of is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Melvin.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op ieder afzonderlijk Fotografisch werk berust bij Melvin.
 2. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per e-mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Melvin is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 3. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de Overeenkomst conform het begrip van Melvin, hebben bedoeld.
 4. Indien toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na schriftelijke goedkeuring van Melvin.
 5. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Melvin.
 7. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
 8. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Melvin.
 9. Bij inbreuk komt Melvin een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Melvin gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 16. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 1. De naam “Jonker Photography” dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 2. Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Melvin conform huidige wetgeving in acht.
 3. Voor iedere inbreuk op de aan Melvin toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Melvin gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 17. Rechten van derden

 1. Opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. Opdrachtgever vrijwaart Melvin van alle aanspraken te dier zake.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding

 1. Indien:
 2. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot een opdracht;
 3. aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Melvin zal (kunnen) voldoen;
 4. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is,
 5. op Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard dan wel een verzoek daartoe aanhangig is;
 6. Opdrachtgever surséance van betaling heeft verkregen of een verzoek daartoe aanhangig is;
 7. Opdrachtgever onder curatele is gesteld of een verzoek daartoe aanhangig is;
 8. Opdrachtgever zijn eventuele onderneming verkoopt dan wel de zeggenschap daarover overdraagt, stillegt of liquideert, of voorbereidingen treft aangaande een van de in dit onderdeel besproken situaties;

heeft Melvin het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en Melvin bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens Melvin uit hoofde van alle tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval Opdrachtgever aan Melvin afdoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

 1. Opdrachtgever draagt de kosten die door de ontbinding ontstaan.

 

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Melvin geleverde zaken, blijven eigendom van Melvin totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Melvin gesloten opdrachten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Melvin zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Melvin geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Melvin zijn, in dit artikel aangeduide, eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Melvin of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Melvin zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 20. Klachten

 1. Klachten over een factuur en/of diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij Melvin gemeld te worden.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Melvin de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 21. Slotbepalingen

 1. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Melvin van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Melvin is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 4. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 6. Deze Voorwaarden treden in werking op 11 augustus 2022.

Groningen, 11 augustus 2022